"พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่"

๑๓๔ ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม
นำสังคมสู่สันติสุข

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก | World University of Buddhism, WUoB”

– วิสัยทัศน์ –

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดำเนินการลงทะเบียน
ผ่านระบบในเว็บไซต์

เข้าร่วมสัมมนา

เข้าร่วมสัมมนา ผ่านระบบ
Zoom

ประเมิน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประเมินผล
ภายหลังการสัมมนา

รับเกียรติบัตร

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดาวน์โหลด
เกียรติบัตรที่นี่ ภายหลังการสัมมนา

รายการลิงก์แนะนำ

กำหนดการสัมมนา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 | 13.00 น.

เอกสารประกอบบรรยาย

สมรรถนะหลัก 5 ประการ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ต้องประเมินและลงทะเบียนก่อน

ภาพพื้นหลังการสัมมนา

ภาพพื้นหลังการสัมมนาสำหรับ Zoom

กระดาน Padlet

รับข้อเสนอแนะการสัมมนา

แบบประเมิน

แบบประเมินภายหลังการสัมมนา

ลิงก์ห้องประชุม

ห้อง 1

984 204 4510

ห้อง 2

999 824 8047

ห้อง 3

676 696 1123

ห้อง 4

951 926 5422

ห้อง 5

989 993 3546

สถิติผู้ลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

เกียรติบัตร

พิมพ์ค้นหาตรงช่อง ชื่อ-นามสกุล -> คลิกเลือกชื่อของท่าน และคลิก แล้วเลือก ดาวน์โหลดรายงาน (ดูขั้นตอนด้านล่าง)

รายการลิงก์ดาวน์โหลด

(กรณีโหลดช้าให้เลือกลิงก์อื่นในรายการ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ayutthaya
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ | วิจัยและพัฒนา | ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม | ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม